история

история
—Според Летописна книга №2767от 23.10.1939 година, през 1931г.училищното настоятелство от с.Бабяк,околия Разложка,взема решение да се построи чилищно помещение в махала Бел камен, общ.Бабяшка.През 1933 година училищната сграда е била готова като едно помещение е било пригодено за учебна стая а друго за стая за живеене на учителя.По неизвестни причини училището не е открито същата година и следващата.През месец Октомври 1935 се открива училището с назначаването на първия учител Милуш Григоров Чобанов от с.Баня, Разложко.Поради големия брой желаещи и записали се ученици, вначалото на учебната 1936/1937година, по нареждане на Пещерския околийски училищен инспектор, Милуш Григоров Чобанов е преместен в махала Дагоново а на негово място от махала Дагоново е преместен учителя Костадин Петров Добрев.Същата година е преместена в махала Бел камен и съпругата му Иринка Костадинова Добрева работеща до тогава в Централното народно първоначално училище в Централното народно първоначално училище в с.Бабяк.—Приспособена още една стая за учебна в партера на сградата.Същата учебна година е дадено и името на училището от двамата учители – Неофит Рилски”.През учебната 1937/1938 година дъсчения покрив на сградата е заменен с керемиден.На 23.09.1940г. семейство Добреви са преместени в махала Иланско.Учебните занятия са подновени на 18.10.1940година с новите учители Иван Георгиев Гюров и Милуш Николов Баханов и се водят без прекъсване до 31.05.1941година.През 1941/1942година учители са Никола Цеклеов и Димитър Георгиев Манчев.За следващите шест учебни години няма никакви сведения в летописната книга, а и по- възрастните хора не могат да кажат с точност какво се е случвало. 1948/1959 учебна година се води от един учител-Марин Ангелов Янков,от село Вълчи трън-Плевенско,отделенията са слети на 06.10.1948г.е назначен втори учител Иван Кръстев Парков от с.Бачево и отделенията са разделени по две слети.1949/1950 учебна година учителстват горепосочените учители.През учебната 1950/1951година е назначен и първия директор на Начално училище „Неофит Рилски”махала Бел камен,Серафим Петров Тончев от с.Долно Драглище,Разложко.От първи октомври същата учебна година са назначени още трима редовни учители и се откриват за първи път 4 самостоятелни паралелки.
—Поради липса на класни стаи заниманията се водят на две смени.През 1952/1953година за директор е назначен началния учител Никола Костадинов Филимонов от с.Бачево,Разложко.За първи път са събрани всички деца подлежащи на задължително обучение,изпратени са и ограмотители на останалото население.За първи път са проведени изпити в четвърти клас.
—През 1954/1955г.директор е Самуил Витанов Рашев,който е бил учител в училището през учебната 1950/1951година.Следващите две учебни години директор е Иван Бергов от с.Баня,1958/1959г. директор е  Георги Димитров Кацаров.1960/1961г.се въвежда ученическа униформа. За учебната 1967/1968година учебните занятия започват в новата сграда/настоящата/като е открита прогимназия до шести клас с директор Роман Чульов от Велинград.1967 година всички обществени сгради и училището са електрифицирани,за училището е закупен телевизор първия в селото.
—  1968/1969 учебна година се открива Полудневна детска градина към училището и седми клас.
—Голяма трудност срещат директора и училището да приберат учениците подлежащи за седми клас.От 1971 до 1974 година директор е Иван Хаджииванов от гр.Благоевград, по негово време е прокаран телефон в училището,подравнен е училищния двор и е поставено началото на училищния парк.От 1974 до 1977 година директор е Марин Вулдшев от гр.София.Пролетта на 1975 година се поставя началото на овощната градина в двора на училището,обзаведена е столова за хранене на 30 деца оставащи на занималня след обяд.През учебната 1977/1978година директор е Владимир Пигов от Рила Кюстендилско с 14 учители,две полуинтернатни групи,две групи в детската градина.През същата учебна година започва изграждането на Целодневната детска градина която се открива през 1980година с една група.В новопостроената сграда има нова столова с кухня и ученическа работилница.От учебната 1978/1979година директор на училището е Шабан Вакльов.
—От учебната 2009/2010година до днес директор е Алиш Вакльов.