Проекти

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Дейност 4: Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование: 1. Фатима Юрукова, старши учител начален етап – ръководител на 1 група БЕЛ – 3 клас; 2. Али Али, старши учител начален етап – ръководител на група по математика – 4 клас; 3.Джемиле Уруч, старши учител прогимназиален етап – ръководител на група БЕЛ – 6 клас; 4. Фатима Кавалова, учител прогимназиален етап – ръководител на група математика – 7 клас. II. Определям пълняемост на групите по Дейност 5 ученици. III. Групите по Дейност 4 стартират дейността си от 19.02.2024г., като ръководителите получават за дейността си възнаграждение, съгласно Указанията по проекта.

Научи повече

ПРОЕКТ "СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО" КЪМ ДФЗ

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД За поредна година ОУ "Неофит Рилски" се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищата по проект на Държавен донд "Земеделие". Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност. СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО Министерството на образованието и науката сключва споразумение с Държавен фонд "Земеделие" за осигуряването и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

Научи повече
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи са включени 34 288 ученици, включително 13 547 първокласници. Обученията се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Издадени 25 216 сертификата на ученици успешно преминали обучение. За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет лица

Научи повече
Многофункционален компютърен кабинет

Многофункционален компютърен кабинет

финансиран от Фондация Америка за България

Научи повече